/>

Vår pedagogikk inn i et godt læringsmiljø

Du hører til her. Du betyr noe, og du er viktig! Verdien av å kjenne at du har en plass i vårt fellesskap og at du hører til her, danner grunnlaget for trygghet og trivsel. God læring skjer der hvor det er rom for å være nysgjerrig og utforske sammen, og der hvor det er trygge og gode leke miljøer. Lek, læring danning og utvikling skjer gjennom at barna blir sett, forstått og inkludert, i møte med trygge og ansvarlige ansatte som legger til rette for deres trivsel og vennskap.

Vår pedagogiske praksis retter seg med fokus på trygg tilknytting, voksenrollen og  allsidig aktivitet gjennom lek og vennskap.
Vi veksler mellom en ramme innenfor gode relasjoner i smågrupper, aktivitet, hvile - søvn og måltider.
 
Søvn og hvile er uvurderlig viktig for barnets kognitive og motoriske utvikling og fører til nullstilling av stressnivå.
 
Sunne måltider skal smake godt flere ganger til dagen og være en arena for fellesskap, ro og gode samtaler.
 
Pedagogisk arbeid i smågrupper foregår store deler av dagen. Smågruppe funksjonen skaper gode læringsarenaer for lek, relasjonsbygging og styrking av sosial kompetanse. Arbeidsmetodikken er en verdifull og viktig ramme for de ansatte for oppnåelser av mål til barnas beste.
 
Våre aktiviteter i natur og friluftsliv bidrar i stor grad til mindre støy og konflikt mellom barn. Naturen og frilufts aktiviteter innbyr til nysgjerrighet, glede og felles fokus der barn opplever og mestrer hvor de står i egen utvikling til enhver tid, fordi naturen gir alle samme mulighet til utfoldelse.
 
Ansatte følger opp barnets egne behov for støtte motorisk og gir anledning til mestringsopplevelser ut fra individuelle forutsetninger.
 
Språkutvikling er sentralt i barnehagemiljøet. Språkarbeid gir barnet støtte gjennom hverdagslige aktiviteter gjennom lek. Verdien av å ha flerspråklige barn og ansatte, definerer språk og kommunikasjon som mangfoldig. De gode hverdags samtalene skal kjennetegne oss. 
 
Fysisk aktivitet hjelper barn. Jo mer fysisk aktive barn er, desto bedre blir hjernen til å ta imot og behandle informasjon. Bevegelse aktiviserer barn fra de er født og det roer barnet ned i form av et lavere stressnivå. 
 
Aktive, nysjerrige og utforskende barn lærer så utrolig mye om egne grenser og hvordan de sammen med venner får til å løse utfordringer; Gjennom hvordan de skal få alle opp på en og samme store stein, lærer barn om egne og andres styrker, de mester hver for seg og sammen. De styrker samhold og identitet. De lever og er i øyeblikket!
 
Og uten at de vet det selv, styrker de sin egen psykiske helse. Vår psykiske helse fremmes gjennom forhold som naturen og friluftslivet tilbyr og gir oss når vi tar imot.