Vår pedagogikk inn i et godt læringsmiljø

Du hører til her. Du betyr noe og du er viktig! Verdien av å kjenne at du har en plass i vårt fellesskap og at du hører til her, danner grunnlaget for trygghet og trivsel. God læring skjer der hvor det er rom for å være nysgjerrig og utforske sammen, og der hvor det er trygge og gode leke miljø. Lek, læring danning og utvikling skjer gjennom at barna blir sett, forstått og inkludert, i møte med trygge og ansvarlige voksne som legger til rette for deres trivsel og vennskap.

Vår pedagogiske praksis retter seg med fokus på trygg tilknytting, voksenrollen og  allsidig aktivitet gjennom lek og vennskap.

Vi veksler mellom en ramme innenfor smågrupper, aktivitet, hvile, mat og søvn. Søvn og hvile er uvurderlig viktig for barnets kognitive og motoriske utvikling og fører til nullstilling av stressnivå. Sunne måltider skal smake godt midt på dagen og være en arena for fellesskap, ro og gode samtaler.

Pedagogisk arbeid i smågrupper foregår store deler av dagen. Smågruppe funksjonen skaper gode læringsarenaer for lek, relasjoner og sosial kompetanse og har en verdifull og viktig ramme for barnas utvikling og for personalets arbeidsmetodikk.

Smågruppepedagogikken sikrer nær og stabil kontakt med faste ansatte som er nære det enkelte barnet, hvor det er tid og rom for god kommunikasjon og relasjonsbygging gjennom lek. Smågruppene er trygg for barna, det blir ikke så mange å forholde seg til. Våre uteaktiviteter bidrar i stor grad til mindre støy og uterommet innbyr til nysjerrighet, glede og felles fokus i aktiviteter og opplevelser. Personell har anledning til å følge opp barnets behov for støtte og gi mestringsopplevelser ut fra alder og forutsetninger.

Språkutvikling er sentralt i barnehagemiljøet. Systematisk språkarbeid gir barnet støtte gjennom hverdagslige aktiviteter. Gjennom å se verdien av å ha flerspråklige barn og voksne, defineres språket som mangfoldig. Litteratur og historie skaping og de gode hverdags samtalene skal kjennetegne oss. 

Fysisk aktivitet hjelper barn. Jo mer fysisk aktive barn er, desto bedre blir hjernen til å ta imot og behandle infromasjon. Bevegelse aktiverer barn fra de er født og det roen barnet ned i form av et lavere stressnivå.