Tilvenning i barnehagen

Vi skal tilby en tilrettelagt tilvenning, slik at vi kan gi en trygg og god start eller overgang for hvert enkelt barn ut fra hvem de er.

Overgangen fra hjem til barnehage innebærer at barnet skal inn på en ny og ukjent arena. Det er vårt ansvar, sammen med foreldre, å gjøre denne overgangen best mulig for barnet. Fokus i overgangen er en trygg og god overgang. Vi tilpasser oss til dere og barnet, skaper tid og rom for at dere og oss blir kjent med hverandre. Sammen med dere skaper vi en god relasjonen som sikrer trygghet. 

Tilvenningstiden er forankret i trygge tilknyttingsrelasjoner til nye omsorgspersoner i barnehagen, der vi har mye erfaring med hvordan ivareta barnet i overgangen. Tilvenningen skjer på barnets premisser, derfor tilrettelegger vi for barnet som individ den første tiden.

Vi beregner den aller første tilvenningstiden til 5-10 dager, og ber dere være forberedt på at det kan ta noe lengre tid før barnet deres er trygt etablert i sitt nye miljø. 

Vi følger dere ekstra godt opp i begynnelsen. Det skjer gjennom at vi fungerer som en trygg overgangsperson mellom dere som foreldre og barnehage. 

Ved tilbud om plass i barnehage, vil dere også motta våre rutiner for tilvenning. Vi sender disse ut tidlig, slik at dere får tid nok til å planlegge den gode overgangen fra hjem til barnehage. 

Har dere spørsmål vedrørende tilvenningen, i forbindelse med søknad om plass, ta kontakt på mobil:  472 57 878 

Andre overganger i barnehagelivet er når barn bytter avdeling og når de begynner på skolen. Der også fokuserer vi på støttende og trygge voksne. Vi forbereder barna tidlig og øver oss frem mot overgangene.