/>

Samarbeid for barnets beste!

Samarbeid for barnets beste skal skje i samråd og forståelse med alle foreldre, slik at barnets behov for omsorg, lek - læring og danning skaper grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal sikre foreldres rett til å medvirke til det beste for barnets trygghet, trivsel og utvikling.Dette skjer gjennom å engasjere seg som andelseier i de ulike styringsorganer som barnehagen har; styret, Samarbeidsutvalget og foreldrerådet. Medvirkning sikres også for foreldre gjennom ulike arbeidsoppgaver gjennom året som dugnader, temakvelder og arrangementer for foreldre, barn og ansatte der vi samarbeider om å skape gode opplevelser og sikre tilhørighet og sosialt samvær for alle.
 
 
Vi fremmer verdier for samarbeidet, gjennom god dialog en til en i hverdagen og gjennom foreldremøter og felles arrangementer.
 
Fokus i samarbeidet mellom foreldre og barnehage er barnets totale helse, trivsel, informasjons og erfaringsutveksling , felles fokus rundt samarbeid om barnets utvikling, læring og danning (Rammeplan for barnehager, 2017). 
 
Verdier i samarbeidet fremmes gjennom åpenhet og ærlige samtaler hvor det er gode gjensidige relasjoner i bånn som kan gjennkjennes gjennom trygge rammer og respektfulle forhold til en annen. 
 
Foreldre skal kjenne at barnet deres er i et trygt og aktivt læringsmiljø.
Både foreldre og ansatte forholder seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som de begge har som oppgave å forvalte gjennom sine roller og kompetanse.