Samarbeid barns beste

Samarbeid til barnets beste skal skje i samråd og forståelse med foreldre, slik at barnets behov for omsorg, lek og læring danner grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal sikre foreldres rett til å medvirke til det beste for barnets trygghet, trivsel og utvikling.

 

Vi møter foreldre gjennom våre verdier for samarbeidet, gjennom god dialog en til en og i gruppe. Fokus i samarbeidet er barnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring (Rammeplan for barnehager). 

Samarbeidet skal være åpent og sikre nødvendig medvirkning for individuell tilrettelegging av tilbudet.  

Foreldre skal kjenne at barnet deres er i et trygt og aktivt læringsmiljø.

Både foreldre og personell må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte. 

Foreldreråd og samrbeisutvalg skal gi mulighet til å ivareta kontakt mellom foreldre og barnehage aktivt.