/>

Barns medvirkning

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning i egen hverdag ved å legge til rette for at barn kan få gitt uttrykk for sine følelser, tanker og meninger gjennom uttrykksformer de kjenner. Barna skal møtes og bli forstått av ansatte som forstår deres uttrykksformer og er i stand til å tilpasse barnets medvirkning gjennom et barndom syn preget av kunnskap om nyere forskning.

Barns medvirkning må være tilpasset barnets alder, forutsetninger og behov.
Barn i barnehagen har gjennom FNs barnekonvensjon en rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virke.
Barna skal få mulighet til å delta i planlegging og vurdering ut fra egne tanker, ideer, gjennom deres nysgjerrighet, undring og utforsking. 
 
Barnet i møtet med den ansatte skal erfare:
Jeg er en som er verdt å lytte til
Jeg har tanker, ideer og initiativ som er interessante for andre
Jeg har noe å bidra med i min hverdag
Jeg kan påvirke turmål, aktiviteter og avgjørelser
Jeg blir tatt på alvor og får utrykke egne følelser, tanker og meninger