Barns medvirkning

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning i egen hverdag ved å legge til rette for at barn kan få gitt uttrykk for sine følelser, tanker og meninger gjennom uttrykk de kjenner som kan være språk verbalt og non verbalt. Barna skal møtes og bli forstått av ansatte som forstår deres uttrykksformer og er i stand til å tilpasse barnets medvirkning gjennom et barndom syn preget av kunnskap om nyere forskning.

Barns medvirkning må være tilpasset barnets alder, forutsetninger og behov.

Barn i barnehagen har gjennom FNs barnekonvensjon en rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

Barna skal få mulighet til å delta i planlegging og vurdering ut fra egne tanker, ideer, deres nysjerrighet og undring. 

 

Målet vårt er i møtet med de ansatte, at alle barna skal erfare:

Jeg er en som er verdt å lytte til

Jeg har tanker, ideer, initiativ som er interessante for andre

Jeg har noe å bidra med i denne barnehagen

Jeg kan påvirke turmål og aktiviteter

Jeg blir tatt på alvor og får utrykke egne meninger og følelser