/>

Lov om barnehager

Endrestø friluftsbarnehage SA følger nasjonale og lokale retningslinjer for drift av barnehagen. Våre styringsdokumenter ligger her. Rammeplan for barnehager tydeliggjør barnehagens samfunnsmandat og redegjør for rammene av innhold og oppgaver. Barnehagen som en lærende organisasjon innebærer at personalet i barnehagen må ha et aktivt forhold til barns lærings- og danningsprosesser.

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/lov-om-barnehager-barnehageloven/
 
Rammeplanen fremhever betydningen av personalets holdninger, verdier, kunnskap og kompetanse, evne og ferdigheter til å møte barnet, forstå og oppdra barn til aktiv medvirkning og deltakelse i egen læring og utvikling. 
 
Kjerneprosessene i barnehagen – lek, læring, omsorg og danning – vil være preget av kvaliteten i samspillet mellom barn og personale.